zespół szkół elektrycznych nr 1

im. Henryka Zygalskiego

REKRUTACJA 2017/2018
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
Drogi Gimnazjalisto! Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Pamiętaj, że:
 • Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Wybierz rozważnie, ponieważ po złożeniu dokumentów, nie będziesz miał już możliwości zmiany decyzji o wyborze szkoły.
 • Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której najbardziej Ci zależy.
 • Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach - im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły.
 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu odbywa się poprzez elektroniczny system naboru, do którego zalogować się możesz poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/poznan
 • Składanie dokumentów do, co najwyżej, 3 wybranych szkół ponadgimnazjalnych trwa            
             
  od 22maja do 9 czerwca 2017r. ( do godz. 15.00).

Poniższe dokumenty należy zostawić w szkole 1- go wyboru:
Kroki postępowania w przypadku wyznaczenia ZSE Nr 1 jako szkoły pierwszego wyboru:

1. Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru w sekretariacie ZSE Nr 1 o poniższe dokumenty:
      ♦ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
      ♦ zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

w terminie:
 • od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30)
2. Najpóźniej 12 lipca 2017 r. (godz. 10.00) nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
3. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do ZSE Nr 1 i chcesz kontynuować naukę w tej szkole: 
     ♦ Do 13 lipca 2017 r. w sekretariacie ZSE Nr 1 odbierz skierowanie na badania lekarskie.
     ♦ Do 20 lipca 2017 r. (godz. 12.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ,jeśli nie zostały  złożone we wcześniejszym terminie  oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
4. Do 21 lipca 2017 r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją komisji rekrutacyjnej, Twoi Rodzice mają prawo do złożenia odwołania. Odwołanie należy złożyć do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ZSE Nr1 w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia.


Kroki postępowania w przypadku przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej w ZSE Nr 1:

Jeśli nie udało Ci się zakwalifikować do wybranej przez siebie szkoły, a w ZSE Nr 1 będą jeszcze wolne miejsca, możesz przystąpić do rekrutacji uzupełniającej.
1. Złóż wniosek o przyjęcie do ZSE Nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wymagane dokumenty:
     ♦  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
     ♦  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
w terminie:
 • od 24 lipca do 27 lipca 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30)
2. Dnia 17 sierpnia 2017 r. (godz. 10.00) nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
3. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do ZSE Nr 1 i chcesz kontynuować naukę w tej szkole:
 • Do 18 sierpnia 2017 r. w sekretariacie ZSE Nr 1 odbierz skierowanie na badania lekarskie.
 • Do 28 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały  złożone we wcześniejszym terminie  oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Do 29 sierpnia 2017 r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY KRYTERIÓW UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

O przyjęciu do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychszasowego gimnazjum.

I. Wymagania i etapy rekrutacji
1. Wymagania uwzględniające zdolności, predyspozycje i zainteresowania kandydatów:
      ♦ wyniki egzaminu gimnazjalnego,
      ♦ oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum,
      ♦ świadectwo z wyróżnieniem,
      ♦ osiągnięcia wymienione na świadectwie (wysokie miejsca w konkursach i zawodach, aktywność na rzecz szkoły lub innych ludzi),
      ♦ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc w danym oddziale, rekrutacja kończy się na tym etapie. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale, pod uwagę brane są łącznie kryteria z I etapu rekrutacji.

II. Warunki rekrutacji
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkól Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu może ubiegać się osoba, która:
    ♦  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
    ♦ posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (max 200 punktów):
    ♦ wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów);
 
  ♦ wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, z matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły, tj. geografia i informatyka;
 
  ♦świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -
7 punktów;
    ♦ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
— uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim - max
18 punktów,
— osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -
3 punkty.

III. Kryteria rekrutacji

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego
1. Wynik przedstawiony w procentach z:
     a) języka polskiego,
     b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
     c) historii i wiedzy o społeczeństwie,
     d) matematyki,
     e) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki – mnoży się przez 0,2.
2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego obowiązują zasady zawarte w załączniku 1.
3. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100.

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
1.Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty2. Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji
 

Klasa Przedmioty rekrutacyjne
Technik informatyk

- j. polski
- matematyka
- geografia
- informatyka
Technik energetyk

- j. polski
- matematyka
- geografia
- informatyka
Technik elektryk

- j. polski
- matematyka
- geografia
- informatyka
Technik elektronik

- j. polski
- matematyka
- geografia
- informatyka
Technik automatyk - j. polski
- matematyka
- geografia
- informatyka


3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
      Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1. Zawody i konkursy:
      a) organizowane przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów
laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów
finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 5 punktów
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty


   b) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt


         W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno sczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu lub z tego samego zakresu, wymienione na świadectowie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możłiwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

2. Aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

IV. Sposób przeliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego kandydatów zwolnionych z całości lub części tego egzaminu
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
    a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
    b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
    c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
    d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 •   celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust.2, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 •   celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

   pdfRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
   pdfRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychszasowego gimnazjum.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.