zespół szkół elektrycznych nr 1

im. Henryka Zygalskiego

NAZWA PROJEKTU

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019

BUDŻET PROJEKTU:
·           Wartość projektu: 10 211 554,06 zł
·           Wkład ze środków europejskich: 8 679 820,95 zł
·           Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł
·           Wkład własny: 1 078 248,00 zł

PARTNERZY PROJEKTU:

·           Miasto Poznań (Partner Wiodący)
·           Powiat Śremski (Partner)
·           Gmina Oborniki (Partner)
·           Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Partner).

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
tel. (61) 86 58 683 wew. 145
e-mail: biuro@kzks-poznan.pl

www.kzks-poznan.pl

Koordynator Projektu: dr inż. Krzysztof Symela, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Koordynatora: dr Mirosław Żurek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Działania i zadania realizowane w projekcie

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu Termin realizacji
1 Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1) 01.04.2017
31.12.2017
2 Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8) 01.07.2017
30.09.2019
3 Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9) 01.09.2017
28.02.2019
4 Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13) 01.01.2018
30.11.2019
5 Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15) 01.01.2018
31.07.2019
6 Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17)         01.05.2018
30.11.2019
7 Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22) 01.12.2018
30.11.2019
8 Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23) 01.01.2019
30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiałyNr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektuTermin realizacji
1 Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5) 01.05.2017
30.09.2018
2 Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21) 01.12.2018
31.07.2019III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieliNr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektuTermin realizacji
1 Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3) 01.05.2017
30.11.2019
2

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20) 01.12.2018
31.05.2019IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieżyNr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektuTermin realizacji
1 Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) - zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2) 01.04.2017
30.11.2017
2 Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4) 01.05.2017
30.09.2018
3 Sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu - zgodnie z programem rekomendowanym przez KOWEZiU (zad. 6.) 01.05.2017
30.11.2019
4 Powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań (zad. 7)

01.07.2017
30.11.2019
5 Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem (z uwzględnieniem staży i praktyk) standardów doradztwa zawodowego dla techników i standardów doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych MOFP (zad. 10) 01.09.2017
30.11.2019
6 Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe (zad. 11) 01.12.2017
30.11.2019
7 Cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenie zajęć dot. Indywidualnego Planu Kariery (IPK )(zad. 12) 01.12.2017
31.10.2019
8 Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zad. 14) 01.01.2018
30.11.2019
9 Opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjnozawodowego?
– poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom - poradnictwo grupowe);
Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna) (zad. 16.)
01.04.2018
30.11.2019
10

 Organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika (zad. 18) 01.08.2018
30.11.2019
11 Opracowanie i doskonalenie lokalnej (Miasto Poznań) bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (szkoły policealne), kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczelni wyższych (zad. 19) 01.09.2018
30.11.2019                          Planowane efekty (wskaźniki)

1)        Wparciem objętych będzie 23 szkoły prowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

2)        Szacuje się, że 1689 uczniów z 23 szkół skorzysta z różnych form wsparcia (jeden uczeń będzie mógł skorzystać z  kilku form wsparcia), w tym:
·       1140 uczniów (330 kobiet) będzie miało możliwość odbycia stażu/praktyki w firmach;
·       585 uczniów (30 kobiet) weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach;
·       1104 uczniów (330 kobiet) weźmie udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3)        Wsparciem będzie objętych 128 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (jeden nauczyciel będzie mógł skorzystać w kilku form wsparcia) z 23 szkół, w tym:
·       30 nauczycieli (15 kobiet) będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje;
·       80 nauczycieli kształcenia zawodowego (48 kobiet) będzie przeszkolonych w obsługi dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;
·       48 nauczycieli kształcenia zawodowego (24 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów;
·       50 nauczycieli kształcenia zawodowego (30 kobiet) weźmie udział z stażach w firmach.

4)        Wsparciem objętych będzie także 78 nauczycieli związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w 23 szkołach, z czego:
·         48 nauczycieli (33 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych, w tym uzyska przygotowanie do prowadzenie zajęć z Indywidualnego Planu Kariery z uczniami;
·         30 nauczycieli (21 kobiet) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ukończy studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.

Wzorem ubiegłych lat, i w tym roku, odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa.
11 kwietnia kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli otworzyło po raz kolejny swoje serca, decydując się na oddanie krwi. O tym jak ważne i potrzebne jest krwiodawstwo przekonywali młodzież w czasie tegorocznych rekolekcji przedstawiciele Drużyny Szpiku. Uczniowie zostali wówczas zapoznani z wymogami, jakie muszą spełnić kandydaci na krwiodawców i dawców szpiku oraz wysłuchali wzruszających historii byłych pacjentów wdzięcznych za dar krwi i szpiku.

Jesteśmy dumni ze szlachetnej postawy naszych kolegów, którzy jak śpiewa absolwent „Energetyka”, Doniu: „Nie pytają dlaczego, i dla kogo, tylko kiedy mogę pomóc, aby zanieść szczęście do któregoś z domów”.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.